top of page
Search

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 suunnittelutyön tilaamisen tueksi

Tilattaessa taloteknistä suunnittelutyötä saattaa suunnittelutehtävän laajuuden ja sisällön määrittäminen aiheuttaa asiakkaalle harmaita hiuksia, koska asiakas ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea työtä tilattaessa tulisi ottaa huomioon. Suunnittelun tarjouspyynnössä ei välttämättä ole osattu riittävän tarkasti eritellä, mitä taloteknisiä järjestelmiä asiakas tarvitsee kohteeseensa suunniteltavan ja missä laajuudessa. Tästä syystä asiakkaan eri yrityksiltä saamat suunnittelutyön tarjoukset voivat poiketa merkittävästi toisistaan sekä hinnan että sisällön osalta, jolloin tarjousten keskinäinen vertaaminen vaikeutuu. Mikäli asiakas valitsee suunnittelutyön tekijäksi yrityksen pelkän halvimman tarjouksen perusteella, saattaa suunnittelun edetessä tulla eteen tilanne, jossa suunnittelutyötä suorittava taho ilmoittaa asiakkaalle, ettei jokin asiakkaan haluama asia ole sisältynyt suunnittelutarjoukseen, minkä seurauksena asiakkaalle laaditaan lisätyötarjous alkuperäiseen tarjoukseen sisältymättömien asioiden suunnittelusta. Helposti saatetaan tulla tilanteeseen, jossa halvin suunnittelutyön tarjous ei tulekaan lopulta asiakkaalle halvimmaksi. Rakennustietosäätiö RTS ja RAKLI ry ovat yhdessä laatineet Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 -nimisen RT-kortin helpottamaan taloteknisen suunnittelutyön tilaamista. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi uudis- ja korjausrakentamishankkeissa sekä erilaisten rakennusten ja järjestelmien suunnittelussa. Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijoiden tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuksien hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin. Tehtäväluettelo voidaan liittää osaksi suunnittelutyön tarjouspyyntöä tai suunnittelusopimusta. Tehtäväluettelo kattaa suunnittelutyön vaiheet rakentamishankkeen alusta loppuun saakka. Suunnittelutyön vaiheita ovat:

 • tarveselvitys

 • hankesuunnittelu

 • suunnittelun valmistelu

 • ehdotussuunnittelu

 • yleissuunnittelu

 • rakennuslupatehtävät

 • toteutussuunnittelu

 • rakentamisen valmistelu

 • rakentaminen

 • käyttöönotto

 • takuuajan tehtävät

Kunkin edellä luetellun suunnitteluvaiheen tehtävät on jaoteltu perustehtäviin, erikseen tilattaviin tehtäviin ja tilaajan erillishankintoihin. Perustehtäviin on sisällytetty sellaisia tehtäviä, jotka yleisesti sisältyvät kaikkiin kohteisiin. Tehtäväluettelosta poistetaan suunnittelutyön tilaajan toimesta sellaiset kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly suunnittelutoimeksiantoon. Suunnittelutyön tilaaja merkitsee jokaisen haluamansa suunnittelutehtävän laajuuden erikseen tehtäväluettelon kyseisen kohdan rastittamalla. Valitun laajuuden mukaan saatetaan joutua täyttämään tehtäväluettelon järjestelmälaajuutta koskeva liite järjestelmäkokonaisuuksien tarkempaa määrittelyä varten.

Tehtäväluettelon avulla pystytään helposti havaitsemaan mitä kaikkia tehtäviä eri suunnitteluvaiheisiin kuuluu. Tehtävistä ja niihin liittyvistä vaihtoehdoista on laadittu kuvaukset helpottamaan suunnittelijan työn suoritusta sekä työn tilaajan käsitystä jonkin suunnitteluvaiheen tietyn tehtävän sisällöstä. Tehtävien osalta on myös määritetty, mitä kunkin tehtävän tuloksena tulisi syntyä, jolloin suunnittelutyön edistymisen seuranta on helpompaa myös asiakkaalle. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo on oiva apuväline asiakkaalle suunnittelutyön tarjouspyynnön tai sopimuksen sisällön määrittelyä varten, koska sen avulla eri yrityksiltä saatavat tarjoukset saadaan vertailukelpoisiksi keskenään.


ÄyräväinenKim Wahlström

LVI-suunnittelija

0 comments

Comments


bottom of page