Julkaistu: 25.05.2012

Uusien rakentamismääräysten vaikutukset suunnitteluun ja laskentaan

Insinööritoimisto Äyräväisen koulutuspäivillä on perinteisesti luennoinut ansioituneita alan asiantuntijoita. Näin oli asian laita myös tällä kertaa. Luennoitsijaksi saapui tekniikan lisensiaatti Mika Vuolle EQUA Simulation Finland Oy:stä. Mika Vuolle on ansioitunut tutkijana ja etenkin energialaskenta on ollut ja on yhä lähellä sydäntä. Vuolle on ollut mm. kiinteästi mukana IDA ICE –ohjelman kehitystyössä. Lisäksi Vuolle on tuttu ja haluttu kouluttaja energiaan liittyvissä koulutustilaisuuksissa.

Tällä kertaa Mika Vuolle tuli esittelemään Äyräväiselle uusiutuvia rakennusten energiatehokkuusmääräyksiä (D3), jotka astuvat voimaan 1.7.2012. Mainittakoon vielä, että Mika Vuolle on toinen konsulteista, jotka yhdessä Ympäristöministeriön vastuuhenkilöiden kanssa ovat laatineet määräykset.

Muutokset määräyksissä

Kaikkiin uusiin rakennuksiin on tehtävä energiaselvitys. Energiaselvitys laaditaan kaikista sellaisista uusista rakennuksista, joissa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen ja sen lisäksi mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden aikaansaamiseksi. Poikkeuksiakin löytyy, mm. tietyntyyppiset tuotantolaitokset, pienet lämmitetyt rakennukset (

Kuka laatii energiaselvityksen

Energiaselvitystä ei voi kuka tahansa laatia, vaan energiaselvityksen osana olevan energiatodistuksen laatijalla on oltava määritelty pätevyys. Lisäksi pätevyyden ylläpitämiseksi on selvitysten laatijan uusittava tentti määräajoin. Luonnollinen valinta energiaselvitysten laatijaksi olisi LVI-suunnittelija. Rakentamismääräyskokoelman A2:een on muiden pätevyysvaatimusten lisäksi mahdollisesti tulossa maininta energiateknisestä suunnittelijasta. Tältä osin asia on vielä auki, mutta LVI-suunnittelualan kannattaa olla aktiivisena energiaselvitysasioissa.

Energialaskentaa jo projektin alkuvaiheessa

Aikaisemmin rakennusten ilmanpitävyys perustui tilavuuteen. Uudessa laskentamenetelmässä laskentaperusteena on rakennuksen vaipan pinta-ala. Laskentatavan muutoksella on vaikutus rakennusten suunnitteluun ja rakentamisen laatuun. Suurella tilavuudella ei enää voida vaikuttaa positiivisella tavalla energialaskennan tuloksiin. Tämä pakottaa joko parantamaan ulkovaipan lämpöominaisuuksia tai pienentämään ulkovaipan pintaalaa, jos halutaan saavuttaa matalia E-lukuja. Tästä syystä onkin tärkeää, että jo hyvin aikaisessa suunnitteluvaiheessa tehdään rakennuksesta energialaskelmia, jolloin on vielä vaikutusmahdollisuuksia rakennuksen muotoihin ja teknisiin ratkaisuihin. Myöhemmin vaikutusmahdollisuudet ovat paljon pienemmät tai ainakin työläämmät. Perusratkaisut ratkaisevat.

Rakennusten kokonaisenergialuku eli E-luku

Rakennusten kokonaisenergialuku eli E-luku tarkoittaa vuotuista ostoenergian laskennallista kulutusta ja sen yksikkö on kWh/m². Ostoenergiat ovat esim. sähköverkosta, kaukolämpöverkosta ja uusiutuvasta tai fossiilisesta polttoaineesta peräisin olevaa energiaa, joka hankitaan rakennukseen. Eri energiamuotoja kohdellaan kuitenkin eriarvoisesti ja tässä onkin uusien määräysten yksi ohjaava tekijä. Energialaskennassa energiamuodoilla on erilaiset kertoimet, joilla energiankulutus kerrotaan. Esimerkiksi sähkön kerroin on 1,7 ja kaukolämmön 0,7. Uusiutuvilla energioilla kerroin on 0,5. Summaamalla eri energiamuotojen kulutukset edellä mainituilla kertoimilla ja jakamalla se lämmitetyllä nettopintaalalla, saadaan rakennuksen kokonaisenergialuku eli E-luku. Mainittakoon vielä, että jos rakennuksen eri osilla on erilaiset käyttötarkoitukset, esimerkiksi toimisto ja sen yhteydessä oleva autohalli, lasketaan kummallekin E-luku erikseen. Kun rakennusten kokonaisenergiankulutuksille on määritetty rajaarvot, on rakennuksia suunniteltaessa tarkkaan mietittävä myös energianlähteet. Laskennassa käytettyjen kertoimien valinta perustuu siihen, mihin suuntaan suomalaista energiapolitiikkaa halutaan rakentamisen osalta viedä.

Vaikutus suunnitteluun

Uusien rakentamismääräysten osan D3 tarkoituksena ei ole kiristää vaatimuksia äärimmilleen, vaan tässä vaiheessa sen tarkoituksena on totuttaa suunnittelijat ja tilaajat uuteen laskentamenetelmään ja ohjata suunnitteluakin oikeaan energiatehokkaaseen suuntaan. Muutama vuosi erikoistutaan ja totutellaan rauhassa uuteen energialaskentatapaan. Näillä näkymin vuosikymmenen loppupuolella laskentamenetelmä joutuu tositoimiin, kun rakennusten energiakulutusten raja-arvoja tiukennetaan huomattavasti, kun lähes nollaenergiatalomääräykset tulevat. Mutta kuten Mika Vuolle totesi: ”Hommiin on ryhdyttävä, mikään ei tapahdu itsestään. Energialaskennassa kannattaa olla aktiivisesti mukana ja mielellään eturintamassa, koska muuten jää auttamatta jalkoihin”

M.Vuolle