Julkaistu: 31.10.2017

Tietomallintaminen, suunnittelun uusi standardi

Tietomallintaminen on vallitseva trendi taloteknisessä suunnittelussa. Vaikka yleisimmin käytetyt suunnitteluohjelmat ovat kyenneet mallintamiseen jo vuosia, on mallintaminen yleistynyt vasta viime vuosien aikana. Suunnittelutyön tilaajat ovat hiljalleen tulleet tietoisiksi tietomallintamisesta ja sen tarjoamista hyödyistä ja osaavat nyt myös edellyttää mallintamista suunnittelun osana. Tästä syystä on tärkeää seurata aktiivisesti, mitä tietomallintamisen ja ohjelmistokehityksen saralla tapahtuu.

Kehityksen aallonharjalla

Yrityksemme on tietomallintamisen yhteistyöfoorumi BuildingSMART Finlandin jäsen ja mukana muiden LVIS-suunnittelutoimistojen ja ohjelmistotalojen kanssa kehittämässä tietomallintamiseen liittyviä käytäntöjä ja ohjelmistoja entistä paremmiksi. BuildingSMART Finland on julkaissut muun muassa alalla yleisesti käytössä olevat Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012. Tosiasia on, että sellaiset suunnittelualan yritykset, joilta mallintaminen ei luonnistu tulevat ennemmin tai myöhemmin putoamaan kelkasta.

Millainen tietomalli vastaa hankkeen tarpeita?

Ennen mallintamalla tehtävän suunnittelutyön tilaamista tulee miettiä, mihin tietomallia tullaan käyttämään. Vaihtoehtoina on tehdä kevyempi tietomalli ns. asennusmalli, jonka tarkoituksena on olla suunnittelu- ja asennustyötä helpottava apuväline, missä putkistot ja kanavistot on mallinnettu päätelaitteineen. Toisena vaihtoehtona on tehdä täydellinen tietomalli, jonka tarkoituksena on olla rakennuksen ylläpidossa käytettävä apuväline, jossa jokainen komponentti on mallinnettu vastaamaan asennettua tuotetta ja jokaiselle komponentille on lisäksi käsin syötetty tietoa esim. laitteen tunnuksesta, vaikutusalueesta, huoltovälistä jne. Täydellisen tietomallin tekeminen vaatii luonnollisesti enemmän työtä ja lisäksi tietomalliin tulee lopuksi päivittää urakoitsijan rakennustyön aikana mahdollisesti vaihtamat tuotteet.

Sitä saa mitä tilaa

Suunnittelutyön tilaajan olisi hyvä tutustua YTV2012 osan 4 liitteeseen 1 ”Taloteknisen tietomallin mallinnettavat komponentit, tietosisältö ja geometrian tarkkuustaso suunnitteluvaiheittain” ennen työn tilaamista. Mikäli esim. yleissuunnitteluvaiheessa halutaan joidenkin järjestelmien osalta korkeampaa tarkkuustasoa, kun YTV2012 osan 4 liitteessä 1 on määritetty, tulee tämä mainita tarjouspyynnön yhteydessä. Tarjouspyynnön liitteenä olisi hyvä käyttää em. liitteenä 1 tyyppistä taulukkoa, johon suunnittelutyön tilaaja merkitsee mitä asioita halutaan mallinnettavan tavallista tarkemmin kyseisessä suunnitteluvaiheessa.

Oikeita asioita oikeaan aikaan

Suurimmassa osassa tietomallihankkeita jokainen suunnitteluala aloittaa suunnittelutyön samaan aikaan hankkeen tiukasta suunnitteluaikataulusta johtuen. Jotta taloteknisten järjestelmien mallintaminen olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tietomallin olla mahdollisimman pitkälle viety ennen taloteknisten järjestelmien mallintamisen aloittamista. Mikäli esim. ilmanvaihdon runkokanavien reittejä joudutaan moneen kertaan muuttamaan yhtäkkiä rakennemalliin ilmestyneiden palkkien tai arkkitehtimallin ympäri kääntyneiden tilajärjestelyiden takia, aiheutuu näistä ylimääräistä suunnittelutyötä ja kustannuksia.

Apua urakkalaskentaan

Tietomallien hyödyntäminen kustannuslaskennassa on vielä toistaiseksi lapsen kengissä. Muutamat suuremmat urakoitsijat hyödyntävät jo tietomalleja, mutta suurin osa silti laskee vielä urakoiden kustannuksen paperikuvista tai .pdf-tulosteista mittaamalla. Mallintamalla suunniteltujen kohteiden suunnitelmia hyödyntämällä on mahdollista saada tulostettua tarkat luettelot kanava- ja putkimetreistä kokoluokittain, ilmanvaihtolaitteiden tai vesikalusteiden määrästä, käyttövesi- ja lämmitysverkostojen venttiileiden määristä säätöarvoineen jne.

Työmaa kiittää

Hyvin tehtyjen tietomallien avulla on mahdollista säästää asennustyöhön työmaalla kuluvaa aikaa kun tekniikan mahtuminen ja risteilykohdat on ratkottu jo suunnittelupöydällä. Eri järjestelmien ja asennettavien komponenttien korkeusasemat on mahdollista mitata tietomallista suoraan mikä helpottaa asentajan työtä. Urakoitsijat pystyvät työmaalla yhdessä tutkimaan rakennuksen tietomallia kannettavien tietokoneiden ja tablettien avulla ja miettimään asennusjärjestyksiä etukäteen.

Kim Wahlström
LVI-suunnittelija / tietomallivastaava