Julkaistu: 14.11.2016

Rakentamismääräykset muuttumassa – lähes nollaenergiarakentaminen lähestyy

Lue, mitä uudisrakennusten energiatehokkuutta sekä sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat määräysluonnokset tuovat tullessaan.

Ympäristöministeriö julkaisi lokakuussa 2016 uusimmat asetusluonnokset korvaamaan nykyiset vuonna 2012 voimaan astuneet uudisrakennusten sisäilmasto- ja ilmanvaihtomääräykset (D2) sekä energiatehokkuusmääräykset (D3). Niihin on tehty lähes nollaenergiarakentamisen edellyttämät muutokset ja niiden soveltamisen on tarkoitus alkaa kohteissa, joille haetaan rakennuslupa 1.1.2018 jälkeen.

Uudisrakennusten energiatehokkuus

Suomessa jatkossakin energiatehokkuuden määräystenmukaisuus osoitetaan E-luvun avulla. Uusimmassa lokakuussa julkaistussa asetusluonnoksessa E-lukuvaatimuksia on kevennetty edellisestä maaliskuussa julkaistusta asetusluonnoksesta. Lopputuloksena tiukennukset ovat hyvin maltillisia nykymääräyksiin verrattuna. Vaatimukset täyttyvät yleensä käyttämällä nykyrakentamisen energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja.

Termin ”lähes nollaenergiarakennus” ei saa antaa hämätä, sillä absoluuttisesti ollaan kaukana nollasta: uudet E-lukuvaatimukset ovat luokkaa 90–320 kWhE/(m2a) rakennustyypistä riippuen. Uudisrakennusten E-lukurajat tiukkenevat, mutta ne eivät ole verrannollisia nykyisiin E-lukurajoihin, koska myös osa energiamuotojen kertoimista alenee.

Uusimman lokakuussa julkaistun asetusluonnoksen mukaan

 • Rakennusosien vertailu-U-arvot ovat ennallaan vuoden 2012 määräysten tasolla kesämökkejä lukuun ottamatta. Passiivirakenteita ei vaadita.
 • LTO-vuosihyötysuhteen vertailuarvo tiukkenee 45 %:sta 55 %:iin.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon eli SFP-luvun vaatimus tiukkenee tulo-/poistoilmanvaihdossa 2,0 => 1,8 kW/(m3/s) ja poistoilmanvaihdossa 1,0 => 0,9 kW/(m3/s).
 • Lähes nollaenergiarakennuksen ratkaisuihin ei määräyksissä luonnollisesti oteta kantaa vaan ne jätetään suunnittelijoiden ratkaistaviksi. Tällaisia keinoja ovat käytännössä erittäin hyvä ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, energiatehokkaat ikkunat, tiivis rakennusvaippa ja erittäin energiatehokas valaistus. Nämä ovat kaikki jo käytössä olevia ratkaisuja eli ”lähes nollaenergiarakentaminen” ei vaadi uusia erityisratkaisuja. Tarpeenmukaisesti ohjattua ilmanvaihtoa ja valaistusta kannattaa selvittää. Oman uusiutuvan energian tuotanto ei ole pakollista vaatimusten täyttymiseksi.
 • Osa energiamuotojen kertoimista tippuu erillisen asetusluonnoksen mukaan:
  • sähkö uusi 1,2 (nyk. 1,7)
  • kaukolämpö 0,5 (0,7)
  • kaukojäähdytys 0,28 (0,4)
  • fossiiliset polttoaineet 1,0 (1,0)
  • uusiutuvat polttoaineet 0,5 (0,5)
 • E-lukulaskentaan on tulossa tarkennuksia tarpeenmukaisen ilmanvaihdon laskentaan.
 • Uutena kohtana ”Suunnittelussa on otettava huomioon mahdollisuudet sähkön huipputehon tarpeen pienentämiseksi.”
 • Uutena asiana uudisasuinrakennukset voivat osoittaa energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden E-luvun sijaan rakenteellisella energiatehokkuudella. Rakenteelliseen energiatehokkuuteen kuuluu tiukemmat vertailu-U-arvot, tiukempi LTO-hyötysuhde- ja SFP-lukuvaatimus sekä vain tietyt lämmöntuottomuodot.

Uudisrakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

 • Uusi asetusluonnos sisältää vain määräykset ja on huomattavasti lyhempi kuin vanha D2, sillä siitä on poistettu kaikki ohjeet, selostukset ja liitteet. Tämä tullee alussa aiheuttamaan suunnittelijoissa, mutta Ympäristöministeriö julkaisee ohjeet erikseen.
 • Määräysluonnoksessa on helpotettu poistoilman seinäulospuhallusta asuinhuoneistojen ja vain vähän likaantuneen ilman osalta (toimisto-, yleisöpalvelu-, opetus- ja kokoontumistilat sekä osa liiketiloista).
 • Käyttöajan ulkopuoliseen ilmanvaihtoon ei jatkossa riittäisi pelkän likaisten tilojen IV-koneen käyttö vaan ilman tulee vaihtua kaikissa tiloissa.
 • Aiemmin ohjattiin, että ”rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi”. Nyt määrätään, että rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suunniteltava tasapainoon, jollei rakennuksen toiminnan erityisluonne toisin edellytä, ja että ne eivät aiheuta rakenteisiin pitkäaikaista kosteusrasitusta.
  • Hyväksyttävät poikkeamat suunnitelluista arvoista ovat tiukentuneet:
   ilmavirta järjestelmä- ja huoneistokohtaisesti ±8 % (nyk. ±10 %)
  • ilmavirta huonekohtaisesti ±15 % (nyk. ±20 %)
  • ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho +10 % (nyk. sähköteho +10 %)