Julkaistu: 09.03.2017

Projektipäällikkö varmistaa hankkeen onnistumisen

Ammattitaidosta 10 % opitaan koulussa, loput 90 % työtä tekemällä. Etenkin projektipäällikön työhön liittyy monia tietoja sekä taitoja, joita oppii parhaiten kokemuksen kautta. Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin oikeanlainen asenne ja asioihin suhtautuminen.

Projektipäällikön työssä on haasteena ymmärtää, mihin kaikkiin hankkeen vaiheisiin hänen tulee osallistua läsnäolollaan ja missä on järkevintä osallistua projektiin vain seuraamalla. Osallistumalla fyysisesti jokaiseen työhön projektipäällikkö onnistuu pahimmillaan hidastamaan ja hankaloittamaan koko hanketta myös suunnittelijoiden työn osalta. Projektipäällikön tuleekin miettiä, missä tehtävissä hänestä on eniten lisäarvoa projektille ja mitkä tehtävät on puolestaan järkevämpää delegoida muille suunnitteluryhmän jäsenille.

Luo selkeä kokonaiskuva projektista

Joissain työvaiheissa projektipäällikkö voi osallistua projektiin esimerkiksi kokeneita suunnittelijoita tukevana osapuolena. Tällaisia sparrausta vaativia tehtäviä voivat olla esimerkiksi vaatimustasojen määrittelyt, järjestelmien kuvaukset, kokonaisvaltaiset hankkeen linjaukset, tietomallin seuranta sekä teknisten valintojen linjaus. Tärkeintä on, että kaikilla projektiryhmän jäsenillä on selkeä kokonaiskuva siitä, mihin tehtäviin projektipäällikkö lähtökohtaisesti osallistuu.

Projektin alku on projektipäällikön työn kannalta kiireisin vaihe. Silloin käydään asiakkaan kanssa hanketta läpi ja selvitetään tehtävien toimenpiteiden laajuutta sekä tasoa. Projektista luodaan toimintaa kuvaava projektisuunnitelma sekä tarjous samalla kun aikataulusta ja sen eri vaiheisiin kuuluvista tehtävistä neuvotellaan asiakkaan kanssa.

Kun asioista on sovittu asiakkaan kanssa, tulee nämä sovitut asiat käydä läpi projektiryhmän kanssa ja linjata kunkin henkilön toimenkuva projektissa. Projekteissa suunnittelijoilla voi olla eri toimenkuvat ja eri valmiusaste, mitä tavoitellaan. Joskus selvitetään hankkeelle vain raameja ja teknisiä edellytyksiä, joiden avulla yritetään määritellä toteutuksen hintaa. Toisinaan tehdään yleissuunnitelmia tai rakentamista tukevia toteutussuunnitelmia tietomallin avulla, jolloin lopputuotteena on TATE 12 mukainen tietomalli. Tärkeintä on, että kaikilla projektin osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, minkä tasoista suunnitelmaa ollaan tekemässä ja millä aikataululla.

Priorisoi ja delegoi

Projektipäällikkö on yleensä se, joka osallistuu kaikkiin hanketta käsitteleviin kokouksiin ja välittää niistä tiedon muulle suunnitteluryhmälle. Mutta mikäli projektin ainut kommunikoiva taho on projektipäällikkö, joutuu hän olemaan mukana kaikissa asioissa ja tiedonkulku saattaa hidastua. Siksi on suotavaa, että muutkin projektiryhmän jäsenet ovat tarvittaessa suorassa yhteydessä hankkeen muihin osapuoliin. Viestinnän pitää kuitenkin tapahtua siten, että projektipäällikkö on jatkuvasti tietoinen projektin etenemisestä ja tapahtumista, esimerkiksi pitämällä hänet mukana sähköpostiviesteissä.

Asioiden priorisointi ja vastuunjako ovat siis projektipäällikön työssä tärkeimpiä tekijöitä, sillä hankkeen onnistuminen on pitkälti niistä kiinni.

Jukka Issakainen
Projektipäällikkö