Julkaistu: 22.03.2018

Mikä oikeasti muuttui uusien määräysten myötä?

Suomen rakentamismääräykset uudistuivat kokonaisuudessaan 1.1.2018. Jatkossa asetukset sisältävät vain määräyksiä. Ohjeet annetaan erikseen. Uusi asetuksia sovelletaan kohteissa, joille haetaan rakennuslupa 1.1.2018 jälkeen. Säännökset ja ohjeet kootaan edelleen ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Lisäksi LVI-ohjeita ylläpitää Talotekniikkainfo.

Poimintoja muutoksista:

  • Uudisrakennuksissa pyyhekuivaimia, rättipattereita tai muita lämmönluovuttimia ei enää saa kytkeä lämpimään käyttöveteen. Korjaus- ja muutostyössä lämpimään käyttöveteen liitettyjen uusittavien lämmönluovuttimien teho voi olla enintään 200 W/huone.
  • Jatkossa ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja imeyttäminen kiinteistöllä. Tämä koskee niin uudisrakennuksia kuin laajennuksia, luvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä sekä käyttötarkoituksen muutosta. Jos hulevesien imeyttäminen ei ole maaperän ominaisuuksien vuoksi mahdollista, kiinteistöllä on oltava hulevesilaitteisto, jonka kautta hulevedet virtaavat avo-ojaan, vesistöön tai kunnan hulevesiviemäriin.
  • Uudisrakennuksissa suunnitellun käyttöajan ulkopuolella ilman on tästedes vaihduttava kaikissa huonetiloissa. Käyttöajan ulkopuoliseen ilmanvaihtoon ei siis jatkossa riitä pelkän likaisten tilojen IV-koneen käyttö. Tämä voitaneen toteuttaa kaikkien IV-koneiden jaksoittaisella käytöllä (ns. pulssihuuhtelu).
  • Jäteilman ulospuhallus ulkoseinästä on nyt mahdollista asuinhuoneistojen jäteilman ja vain vähän likaantuneen ilman osalta (toimisto-, yleisöpalvelu-, opetus- ja kokoontumistilat sekä osa liiketiloista), jos rakennukselle tai muille rakennuksille, ympäristölle tai niiden käyttäjille ei aiheudu haittaa.
  • Jatkossa uudisrakennukset ovat ”lähes nollaenergiarakennuksia” rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti. Termin ”lähes nollaenergiarakennus” ei saa antaa hämätä, sillä absoluuttisesti ollaan kaukana nollasta: uudet E-lukuvaatimukset ovat luokkaa 90–320 kWhE/(m2a) rakennustyypistä riippuen. Uudisrakennusten E-luvun raja-arvoja on tiukennettu, mutta myös osa energiamuotojen kertoimista on pienentynyt. Lopputuloksena tiukennukset ovat erittäin maltillisia. Lisäksi jatkossa rakennukset pääsevät yleensä pykälää parempaan energialuokkaan kuin ennen johtuen alentuneista energiamuotojen kertoimista.