Julkaistu: 04.10.2017

Määräykset ja ohjeet uudistuvat monella rintamalla

Uudistuvat määräykset ja ohjeet pitävät jatkossakin suunnittelijat virkeinä. Valveutuneena suunnittelutoimistona olemmekin tähän koonneet LVI-alaan liittyviä tulevia muutoksia.

 

Vesi- ja viemärilaitteistot

Ympäristöministeriö julkaisi syyskuussa 2017 viimeisimmän asetusluonnoksen korvaamaan nykyiset vuonna 2007 voimaan astuneet määräykset kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista (RakMk D1). Lakiteknisten muutosten lisäksi niihin on tehty muutamia päivityksiä tämän päivän tarpeiden mukaisesti. Soveltamisen on tarkoitus alkaa kohteissa, joille haetaan rakennuslupa 1.1.2018 jälkeen. Uusissa asetuksissa esitetään vain sitovat määräykset, ja käytännön toteutusta ohjaavat suositusluontoiset ohjeet kootaan erikseen.

 • Uusi asetus koskee uudisrakennusten lisäksi laajennuksia, korjaus- ja muutostöitä ja käyttötarkoituksen muutosta.
 • Määräystasolle on nostettu, että ”veden laadun on oltava suunnittelijan tiedossa laitteiston teknistä suunnittelua ja eroosiokorroosion välttämistä varten.” Tämä koskee niin vesihuoltolaitoksesta kuin omasta kaivostakin saatavaa vettä.
 • Kylmävesijohdossa olevan veden lämpötila on nostettu määräystasolle (enintään 20 °C paitsi kesäkuukausina voi nousta käyttämättömänä enintään 24 °C:een).
 • Lämminvesilaitteistosta on saatava lämmintä vettä 20 sekunnin kuluessa (nykyisin 10 tai 30 sekuntia).
 • Jatkossa uudisrakennuksissa ja peruskorjauksissa pyyhekuivaimia tai muita lämmönluovuttimia ei saa kytkeä lämpimään käyttöveteen. Rakennuksen osakorjauksessa lämpimään käyttöveteen saa liittää pyyhekuivaimia enintään 200 W/huone, mutta niitä ei saa suunnitella käytettäväksi lämpöhäviöiden kattamiseen. Tällöin vältytään kesäaikaiselta turhalta energiankulutukselta ja mahdollistetaan virtauksen säätömahdollisuus käyttötilanteen mukaan.
 • Määräystasolle on nostettu, että rakenteissa olevien kytkentäjohtojen on oltava saumattomia ja että pystyjakojohdoissa on käytettävä vuodonilmaisimia kerroksittain.
 • Myös sulkuventtiilien sijainnit on nostettu määräystasolle. Sen myötä esimerkiksi kalustekohtaiset sulut on jatkossa asennettava myös hotellikylpyhuoneisiin, joista ne on voitu aiemmin jättää pois huonekohtaisten sulkujen vuoksi.
 • Myös painemittarit, lämpimän veden ja kiertojohdon lämpömittarit ja kertasäätöventiilit on nostettu määräystasolle.
 • Uusi määräys on, että ”lattiakaivoon voi liittää enintään kaksi kuivakaivoa, jotka voivat sijaita enintään kolmen metrin etäisyydellä lattiakaivosta.”
 • Jätevesiviemäröintiin liittyen määräystasolle on nostettu lattiakaivolla varustettavien tilojen luettelo, jätevesipumppaamoon liittyvät ohjeet ja tuuletusviemärin eristäminen kylmässä tilassa.
 • Uutena määräyksenä ”pinnoittamalla tai sukittamalla korjatun viemärin kannakkeiden on oltava kunnoltaan sellaisia, että ne kestävät korjatun viemärin käyttämisestä aiheutuvat rasitukset.”
 • Uutena määräyksenä, että ”pohjavesialueella sijaitsevan [jätevesi]viemärin vuodon on oltava havaittavissa.”
 • Uutena määräyksenä, että ”maahan asennettavien vesijohtojen ja viemärien on oltava tunnistettavissa ja niiden on sijaittava erillään toisistaan.”
 • Uutena määräyksenä, että hulevesijärjestelmä on suunniteltava ”niin, että ensisijainen ratkaisu hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen ja imeyttäminen kiinteistöllä.”
 • Uutena määräyksenä on, että sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiviys tarkistetaan painemittauksella siten, että se kestää täyden pystysuuntaisen putken vesipatsaan paineen.

Sisäilmastoluokitus

Sisäilmastoluokitus 2017 oli lausuntokierroksella alkukesästä 2017. Se valmistunee vielä kuluvan vuoden aikana.

Uudisrakennusten energiatehokkuus sekä uudisrakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Ympäristöministeriö julkaisi lokakuussa 2016 asetusluonnokset, joihin on tehty lähes nollaenergiarakentamisen edellyttämien muutosten lisäksi lakiteknisiä ja terminologisia muutoksia. Asetusluonnokset ovat tällä hetkellä EU-käsittelyssä, ja niiden soveltamisen on edelleen tarkoitus alkaa uudiskohteissa, joille haetaan rakennuslupa 1.1.2018 jälkeen.

Lue aiemmasta uutisestamme, mitä muutoksia on luvassa.

Uudisrakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevan asetusluonnoksen sisältäessä vain määräykset on Talotekniikkateollisuus ry on julkaissut opasluonnoksen asetuksen tueksi. Käytännössä opas korvaa entisen RakMK D2:n sisältäen sekä uuden asetuksen määräykset että niihin liittyvät ohjeet, selostukset ja liitteet.

Energiatodistukset

Huhtikuussa 2017 on julkaistu luonnos energiatodistuslain muuttamiseksi. Se ei juuri tuo käytännön muutoksia, vaan sisältää lakiteknisiä ja terminologisia muutoksia. Lain tueksi on tulossa Ympäristöministeriön asetus, joka astuisi voimaan 1.1.2018.

Koska energiamuotojen kertoimet ja energialuokkien rajat tulevat muuttumaan, myös uudet energiatodistukset ovat 1.1.2018 alkaen erilaisia. Silloin liikkeellä on kolmenlaisia energiatodistuksia:

 • vuoden 2007 määräysten mukaan laadittuja vihreäreunaisia energiatodistuksia,
 • vuoden 2013 määräysten mukaan laadittuja sinireunaisia energiatodistuksia ja
 • vuoden 2017 määräysten mukaan laadittuja energiatodistuksia.

Siirtymäaikasäännöksen mukaisesti 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille tulee hankkia energiatodistus myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Luvanvarainen korjausrakentaminen

Ympäristöministeriö julkaisi lokakuussa 2016 asetusluonnoksen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Se ei juuri tuo käytännön muutoksia vuonna 2013 alkaneisiin määräyksiin. Tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaamiselle on lisätty määrittelyt. Lisäksi lämmitysjärjestelmille on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset. Asetus on tarkoitus antaa vielä kevään 2017 aikana.