Julkaistu: 16.05.2014

F-kaasumääräykset muuttuvat

F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja, joita ovat mm. jäähdytyksen kylmäaineet.

EU:n uuden F-kaasuasetuksen soveltaminen alkaa vuoden 2015 alusta ja sen tarkoituksena on ilmastovaikutusten vähentäminen. Merkittävin poistuva yhdiste on elintarvikeliikkeissä nykyisin yleisimmin käytetty kylmäaine R404A. Lisäksi vuototarkastustiheys voi muuttua.

Vuoden 2015 alusta ei ole enää sallittua käyttää otsonikerrokselle haitallisia HCFC kylmäaineita laitteiden huollossa eikä muussa yhteydessä, vaikka kylmäaine olisi kierrätettyä. Näihin kylmäaineisiin kuuluu esim. R22, joka on ollut tyypillinen kylmäaine vedenjäähdytyskoneissa ja ilmastoinnin jäähdytyskoneissa vuoteen 2000 saakka. Jos jäähdytyslaitteiston kylmäaineena on R22, alkaa sen uusimisella olla kiire.

– EU-asetus, soveltaminen alkaa 1.1.2015

– Vuoteen 2030 ulottuva ohjelma F-kaasujen ilmastovaikutusten vähentämiseksi

– GWP = Global Warming Potential, tarkoittaa yhden kilogramman kaasumäärän ilmastoa lämmittävää vaikutusta sen joutuessa ilmakehään. Lukuarvona on indeksiluku verrattuna hiilidioksidin (CO2) GWP-arvoon, joka on 1,0.

– Korkean GWP-arvon (vähintään 2 500) omaavien yhdisteiden käytön kielto 1.1.2020 alkaen laitoksissa, joiden täytös on vähintään 40 tonnia CO2 ekv

– poikkeuksena maanpuolustustarkoituksiin liittyvät laitteet sekä laitteet, joilla jäähdytetään tuotetta alle -50 °C:n lämpötilaan

– talteen otetun yhdisteen käyttö huollossa 1.1.2030 saakka

– merkittävin poistuva yhdiste on elintarvikeliikkeissä nykyisin yleisimmin käytetty kylmäaine R404A (GWP 3922 è täytösraja 10,2 kg)

Vuototarkastustiheyden määrittelyssä siirrytään käyttämään laitoksen kylmäainetäytöksen CO2 -ekvivalenttitonneja (aiemmin kylmäainetäytöksen massa):

– tarkastusväli riippuu käytettävän kylmäaineen GWP-arvosta ja täytösmäärästä

– 5…50 tonnia CO2 ekv. è 12 kk välein

– 50…500 tonnia CO2 ekv. è 6 kk välein

– yli 500 tonnia CO2 ekv. è 3 kk välein

– tarkastusväli kaksinkertaistuu, jos käytössä on automaattinen järjestelmä vuotojen havaitsemiseksi (pakollinen laitteille, joiden täytös vastaa yli 500 tonnia CO2 ekv.)

– 5 tonnia CO2 ekv. vastaa esim. R404A:lla 1,27 kg ja R134a:lla 3,50 kg kylmäainetta

Kirjanpidon soveltamisalaa laajennettu ja kirjanpidon säilyttämiselle asetettu määräajat

– laitteiden haltijan on säilytettävä huoltojen kirjanpito 5 vuoden ajan

– myös huoltoyritysten on säilytettävä huoltokirjanpito 5 vuotta

– kylmäaineita myyvien yritysten on pidettävä kirjaa myynnistä ja säilytettävä kirjanpitoa 5 vuotta

Koulutus ja pätevöinti säilyvät pääosin ennallaan

– nykyiset pätevyydet pysyvät voimassa

– koulutuksessa on lisättävä opetusta F-kaasuille vaihtoehtoisista teknologioista

– pätevöintiä edellyttävää palvelua tilaavan henkilön tai yrityksen on varmistettava, että palveluntarjoajalla on vaadittava pätevyys

Uusia laitoksia käyttökiellot koskevat 2020 alusta vaiheittain, riippuen käyttötarkoituksesta, tehosta, kylmäaineen määrästä ja GWP-arvosta. Markkinoille saattamista koskevia kylmäaineisiin liittyviä rajoituksia:

– fluorattujen kasvihuonekaasujen ostajalla on oltava asianmukainen pätevyys

– HFC-aineita sisältäville uusille laitteille tulee myyntikieltoja käytetyn kylmäaineen GWP-arvon mukaan:

– 1.1.2015 kotitalouksien kylmälaitteet, joiden kylmäaineen GWP on vähintään 150

– 1.1.2020 kaupalliseen käyttöön tarkoitetut laitteet, joiden kylmäaineen GWP on vähintään 2 500

– 1.1.2020 liikuteltavat huoneilman jäähdyttimet (lähinnä kotitalouksissa käytettäviä laitteita), joiden kylmäaineen GWP on vähintään 150

– 1.1.2022 kaupalliseen käyttöön tarkoitetut laitteet, joiden kylmäaineen GWP on vähintään 150

– 1.1.2022 jäähdytysteholtaan yli 40 kW:n kylmäkoneistot (esim. elintarvikemyymälöissä), joiden kylmäaineen GWP on vähintään 150 (poikkeuksena kaskadikoneistojen primääripiirit, joissa GWP-raja on 1500)

– 1.1.2025 split-tyyppiset jäähdytyslaitteet ja ilmalämpöpumput, joissa on yksi sisäyksikkö ja täytösmäärä alle 3 kg ja joiden kylmäaineen GWP on vähintään 750

Merkintöjä ja tuotetietoja koskevia määräyksiä:

– kylmäaineen GWP-arvo sekä täytösmäärä ilmoitettava myös CO2 -ekvivalenttina 1.1.2017 alkaen

– kun laitteen kylmäaineen GWP-arvo on yli 150, on se ilmoitettava myös tuotteen mainonnassa

F-kaasuasetus 517/2014 löytyy täältä

Lisätietoja esim. Suomen kylmäliikkeiden liitto www.skll.fi.